началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~     български/.bg     english

Впечатления от Училището по Българска култура в Сладка вода Impressions from the School of Bulgarian Culture in Sladka voda (Sweet Water village) Впечатления из Училища Болгарской культуры в Сладкая вода

езда  | on horseback
езда | Сладка вода, пролет 2011 on horseback| Sladka voda, spring 2011 верхом | Сладка вода, весна 2011

В планината има едно различно училище..

In the mountain, there's a different school..

В горах есть одна разная школа..

...какво да кажа... Това е Училището. А всичките ви „страхове“... са само ваши.

...what to say... This is The School. While all your "fears"... are just yours.

...что сказать... Вот Училище. А все ваши „страхи“... только ваши.

На български и индийски (санскрит), се казва Уча. И мястото, където се учи, се нарича Училище. Подобна дума, от гръцки, та латински, е Школа (английски - school). Която има и друго (тевтонско) значение на "тълпа", (school of fish, т.е. стадо риби), т.е. Школуване, т.е. вкарване в калъпа. Иначе казано, едните имат предвид какво мястото трябва да бъде, а другите - в какво се е превърнало.

In bulgarian and indian (sanskrit), Уча (Ucha) means "learn". And, the place for learning is called Uchilishte ("learnery"). English word "School" comes from greek, via latin. And it has also another tevtonish meaning of "crowd", i.e. Schooling as in school of fish, i.e. putting in the rails. Which means, first connotes what the place should be, while latter connote what the place has become.

На болгарском и индийском (санскрит) языке, говориться Уча (и по русски: учусь). И место, где учатся, называется Училище. Другое слово, с греческого, да латинского - Школа (английский - school). Которое имеет и другого тевтонского значения как "толпа", (school of fish, т.е. рибный пассаж), т.е. "школовка", т.е. вводить в рельсы. Иначе говоря, одни имеют ввиду что то место должно бить, а другие - во что оно превратилось.

Е, в Сладка вода се УЧИ. А не се школува. Там знаят как да намерят Хората в децата. Да им дадат небе. Оттам излизат Добри деца, със собствено мнение и достойнство, отговорни И Щастливи. (А "Добро" е съществително, нали?)

Well, in Sladka voda, it's about LEARNING. Not about schooling. They know there how to find Humans in the kids. To give them sky. From there come Good kids, with own opinion and dignity, responsible and Happy. (And "Good" is a noun, right?)

Ну, в Сладкой воде УЧАТСЯ. А не вводят в рельси. Они там знают как найти Людей в ребят. Дасть им небо. Оттуда идут Добрые дети, с собственным мнением и достойнством, отговорные и Щастливые. (А "Добро" есть существительнoe, не так ли?)

Автобусът тръгва в понеделниик на обяд. Никога не съм чул "не искам", дори напротив, отива с мерак. Прибират се в петък следобяд. "Да се завърнеш в бащината къща..." Голям кеф. Е, вечерта не можеш го мръдна от къщи. И какво от това? Нека се кефят! "Целта на всяко пътуване е завръщането..." Аз не мога да изживея това повече от веднъж годишно - а той може! Всеки петък!

The bus starts monday at lunch-time. I've never heard "dont wanna", just the opposite, he wishes to go there. They come back friday afternoon. "Coming home to father's house..." Big fun. Well, that evening he's unmovable from home. So what? Let them have fun! "The goal of a journey is the coming-home..." I can't live that more than once a year - while he can! Each friday!

Големият ми син учи там. Дъщеря ми ще учи там скоро. Третия и той ще учи там.. като порасне.

Our biggest son studies there. Our daughter will study there soon. Third one will study too.. once he grows up.

А вашите деца? Водят ли природосъобразен и здравословен живот? Сред деца? Самостоятелни ли са? Отговорни ли са? За тях трудът и училището награда ли са или гадно задължение? Правят ли нещата с мерак? Или само отбиват номера? "Като всички наоколо?" Хм. Хващам се на бас, че не можете да ги отделите от вас за повече от ден. И проблема е във вас - няма да има кого да контролирате и да се чувствате началници. Или по зле, собственици. Само че децата са си техни собствени. Можете да бъдете най-добри приятели... е, ако го допуснете. Всъщност парите са най-дребната грижа - една държавна занималня излиза почти толкова. Позволете си го. Направете си това добро. Можете ли? Смеете ли?

How about your kids? Do they live naturally and healthy? Amongst kids? Are they independent? Responsible? Do they feel school and work as prize or as nasty obligation? Do they do things with desire? Or just tick marks? "Like everybody else?" Hm. I bet you can't separate them from you for more than a day. And the problem is in you - you won't have someone to control and thus feel as a boss. Or worse, owner. But the kids are their own property. They can be your best friends .... but if you allow it. Actually the money are the smallest concern - a state-owned after-school care costs similarly. Do afford it. Do this good to yourself. Can you? Dare you?

Страницата на училището Site of the school Страница школы

Седянка - Форум на родителите working-bee - Forum of parents Форум для родителей


Послепис (2012г): Е, беше то. Училището затвори. Не се намериха 10-ина деца за първи клас. А и непрестанната битка с държавата.. Ето, след почти 20г вече го няма. Приятно прекарване, ен-теле-ктуалци.. Колкото сте останали.

postscriptum (2012): well, its gone. Closed down. Couldn't find a dozen of kids for 1st class.. and the nonstopping fight with the state.. There, after almost 20y, it's gone. Have fun, dear en-tel-ectuals.. How many of you still here.


Коледуване на училището в Сладка вода -2011 Koleduvane (carolers), school of Sladka voda -2011 Болгарские Колядки, школa Сладкая вода -2011 ( youtube )


чергата на полето 2010 | the carpet of the field 2010
чергата на полето 2010 the carpet of the field 2010

у-шу - завършване 2010 | u-shu - completion 2010
у-шу - завършване 2010 u-shu - completion 2010

лю-лю | see-saw
лю-лю see-saw

добре дошъл в първи клас 2008 | wellcome to first class 2008
добре дошъл в първи клас 2008 wellcome to first class 2008

урок на поляната - пролет 2011 | lesson on the meadow - spring 2011
урок на поляната - пролет 2011 lesson on the meadow - spring 2011

мац пис пис 2008 | meeow 2008
мац пис пис 2008 meeow 2008

завършване 2011 | completion 2011
завършване 2011 completion 2011

до коня в двора 2008 | by the horse in the yard 2008
до коня в двора 2008 by the horse in the yard 2008

завършване 2009 | completion 2011
завършване 2009 completion 2011

на гости на бати -2008 | visiting the brother -2008
на гости на бати -2008 visiting the brother -2008

екскурзия 2011 | excursion 2011
екскурзия 2011 excursion 2011

екскурзия 2011 | excursion 2011
екскурзия 2011 excursion 2011

в полето сред макове 2010 | in the field amongst poppies 2010
в полето сред макове 2010 in the field amongst poppies 2010


цветенце в ръка | flower in hand

Гледам.. виждам

Смотрю.. вижу

Looking.. seeing

Детски нещаKids' things
книжкиbooks
творения:легоcreations:lego

БиблиотекаLibrary
снимкиphotos
хайкуhaiku
Коджа кая 2019Kodzha kaia 2019
водолетwaterfly
обиколелоroundabike
направи самdo it yourself

софтуерът-и-азsoftware-and-i
биоcv

'2008-2023 ~ началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~   az()svilendobrev _ com